Stadgar

Stadgar för nätverket för barnläkare under utbildning (BLU), delförening i Svenska Barnläkarföreningen

§1

Föreningen utgör en sammanslutning av läkare under utbildning till barnläkare eller grenspecialitet samt nyblivna specialister i Sverige. Föreningen är en delförening inom Svenska Barnläkarföreningen.

§2

Föreningens syfte är att:

 • möjliggöra och främja nätverkande mellan blivande barnläkare i Sverige
 • att främja vetenskap och utbildning som stimulerar till en evidensbaserad specialiseringstjänstgöring i pediatrik
 • att bistå och uppmuntra utbildning och vetenskapliga bidrag vid BLF:s gemensamma möten
 • inom Svenska Barnläkarföreningen företräda blivande barnläkares intressen avseende specialiseringstjänstgöringens pedagogiska utformning
 • delta som aktiv part vid utveckling och implementering av utbildningsplaner för specialiseringstjänstgöringen för blivande barnläkare
 • att inom Svenska Barnläkarföreningen utgöra remissinstans

§3

I beslut vilket föreningen agerar som delförening inom Svenska Barnläkarföreningen äger endast den som är medlem i sistnämnda förening rätt att deltaga. För medlemskap i BLU krävs medlemskap i BLF samt anställning som underläkare inom barn – och ungdomsmedicin, eller att vederbörande är under utbildning till barnläkare eller inom barnmedicinsk grenspecialitet. Medlemskap sträcker sig upp till två år efter uttagen specialistexamen.

§4

Föreningen representeras av en styrelse bestående av en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en kassör och en till fem ordinarie ledamöter. Ordförande och kassör samt övriga ledamöter väljs vid årsmötet för ett år i sänder, resterande styrelseposter tillsätts vid det konstituerande styrelsemötet. Valberedningen väljs vid årsmötet, skall bestå av minst två personer, vilka ej behöver vara medlemmar i BLU.

§5

Ordföranden åligger det att leda föreningens sammanträden och att i samråd med sekreteraren uppgöra föredragningslistor för desamma.

Kassören åligger det att handha föreningens ekonomi och i görligaste mån föra medlemsförteckning.

Styrelsen åligger det att minst två veckor före årsmötet kalla föreningens medlemmar till årsmötet, tillhandahålla föredragningslista samt att föra protokoll.

Det åligger styrelsen gemensamt att handha och uppdatera en ev. hemsida.
Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter deltar i beslutet.

Styrelsen utser BLU-representant till BLF:s styrelse.

§6

Föreningens beslut fattas genom omröstning med enkel röstövervikt. Vid lika röstantal har ordföranden utslagsröst. Sluten omröstning företagas när begäran härom framställes.

§7

Föreningen skall hålla minst ett medlemsmöte om året. Protokoll från årsmötet skall tillställas Svenska Barnläkarföreningen tillsammans med uppgift om styrelsens sammansättning.

§8

Årsmötets dagordning skall innefatta följande:

 1. Utse ordförande att leda förhandlingarna
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Utse två justeringspersoner
 4. Godkännande av kallelseförfarande
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Verksamhetsberättelse
 7. Ekonomisk redovisning
 8. Revisionsberättelse
 9. Beslut om ansvarsfrihet
 10. Val av styrelse enligt §4
  1. ordförande
  1. kassör
  1. övriga ledamöter
 11. Beslut om teckningsrätt för kassör och ytterligare styrelseledamot
 12. För tiden till nästa årsmöte välja en revisor och en revisorssuppleant
 13. Val av valberedning enligt §4
 14. Fastställande av årsavgift

§9

För ändring av dessa stadgar gäller vad som finns föreskrivet inom Svenska Barnläkarföreningen angående stadgeändring.


access_time 2019-02-17 11:22:34