Vanliga frågor om ansökan för specialistbevis. (FAQ)

Vad är det vanligaste felet till i en specialistansökan?

Att något av intygen saknar personnummer. Ansökningar som ofta får problem är utländska doktorer som behöver komplettera i Sverige. Krävs då dokumentation att vederbörande behärskar varje delmål. Andra problemområden är byten mellan olika arbetsplatser och ansökningar av subspecialiseringar. Stort ansvar vilar på handledare och ansvarig chef att granska genomgångna utblidningar, kurser och placeringar och vilka delar av en svensk ST som kan tänkas vara täckta av den tidigare utlandspraktiserande ST-läkare. (obs! BUP, neuro, hab kan saknas helt utomlands)

Hur dokumenteras en placering?

Placeringarna behöver inte dokumenteras i detalj; gruppera grovt, sammanfatta antalet veckor- ska intygas av handledare. Ett intyg per placeringsställe för godkänd klinisk placering.

Under varje delmål checkas avklarade moment av med huvudhandledaren, någon detaljerad beskrivning ska inte skickas med i ansökan. Handledarens roll är att stämma av med klinikansvarig för placeringen att ST-läkaren uppfyller målet för placeringen.

Vilka krav finns för det vetenskapliga arbetet?

Socialstyrelsen har inga definierade krav på omfattning av det vetenskapliga arbetet. Det som krävs är att arbetet följer vetenskapliga principer: frågeställning, metod, resultat, diskussion och slutsats.

Socialstyrelsens intyg om utfört skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer undertecknas av aktuell handledare för det vetenskapliga arbetet.

5-10 veckors forskning/vetenskapligt arbete rekommenderas med redovisning i uppsatsformat 5-10 maskinskrivna A4 och/eller som Poster där vederbörande ST-läk står som första-författare. Det ska kunna intygas av handledaren att ST-läkaren är den som skrivit arbetet. Exempel på nekade arbeten: ex Litteraturgenomgång (utan vetenskapligt upplägg), PM-skrift. För godkänt måste upplägg för vetenskapligt arbete följas: Frågeställning, metod, diskussion, slutsats. Handledaren för det vetenskapliga arbetet behöver ej vara disputerad.

Hur definieras ett förbättringsarbete? Räcker det att skriva ett PM?

Nej det räcker inte med att skriva ett PM. Det krävs att ST-läkaren är ansvarig och drivande för förbättringsarbetet. Helst bör arbetet följa konceptet med

PLAN-DO-STUDY-ACT Se bild Att endast sitta med passivt i en grupp är inte ok. Se Att komma igång med förbättringsarbete

Kan Socialstyrelsen och BLF ha olika krav? Vad gäller då?

Ja, för att få ut specialistlegitimation behöver endast Socialstyrelsens krav vara uppfyllda. BLF har dock kommit med en del rekommendationer kring vad som är rimligt upplägg för ST samt skrivit checklistor för varje delmål.

Hur mycket handledning krävs och hur ska den dokumenteras?

Handledaren har ansvaret för dokumentation av ST-läkarens progress. Det finns inte som ett formelt krav och är ingenting som behöver skickas in till Socialstyrelsen. Däremot rekommenderas det att handledningen dokumenteras. Målet med handledningen är att se till att ST-läkaren får stöd till en gedigen ST-utbildning. Önskvärt är minst 1ggr/månad

Kan de olika delmål överlappa varandra i tid? T.ex. ifall man gör ST på ett mindre sjukhus.

Ja. Trovärdigheten ökar ifall olika personer (områdesansvarig läkare) står som klinisk handledare för varje delmål.

Vad räknas som en kurs?

Ingen egentlig definition finns men praxis verkar vara minst en halvdags utbildning för att räknas som del av delmål och minst 2 dagar för att räknas som helt delmål, (om teori för hela delmålet anses vara täckt). Endast socialstyrelsens intyg gäller. Finns att ladda ner på kursblankett .

Hur gör man ifall socialstyrelsens kursintyg saknas för genomgången kurs?

När det inte är möjligt att få kursledarens signatur ska huvudhandledaren skriva på kursintyget. Socialstyrelsen har förståelse för att detta har varit särskilt svårt för ST-läkare perioden 2006-2008.

Hur många kurser krävs för varje delmål?

För att momentet kurs ska vara täckt inom ett delmål krävs antingen 1 längre kurs eller minst 2 mini-kurser (minst 1 halvdag vardera). Längre placering kan i särskilda fall lätta på kurskravet.

Vad bör man tänka på ifall byter sjukhus under ST?

Det kan uppstå lite av problem vid flytt mellan flera ”studie”orter och det underlättar för bedömningen om tjänstgöringsintyg är ifyllda även av handledare från den tidigare studieorten och inte bara från den senaste.

Vem granskar ansökan till specialistexamen?

John Rylander, barnneurolog i Eskilstuna och tidigare ordf i BLU, arbetar 10 % på socialstyrelsen med att granska ansökningar. Dvs det är en person som har god insikt i hur ”verkligheten” ser ut för en ST-läkare. Han har även hjälp av jurister hos socialstyrelsen och andra sakkunniga läkare hos socialstyrelsen.

Måste man skriva någon form av prov innan specialistexamen?

Nej. BLF anordnar dock en ST-tenta som en del i det som kallas specialistexamen, vilken är helt frivillig men många kliniker förväntar sig att ST-läkaren gör detta. Utöver tenta ingår då även ett vetenskapligt arbete och muntlig examination. Specialistexamen är inte kopplat till socialstyrelsen. På en del arbetsplatser innebär en klarad specialistexamen högre lön.

Går det att tillgodoräkna sig tjänstgöring utomlands?

I princip ja, ifall socialstyrelsens tjänstgöringen uppfyller socialstyrelsenskrav på handledening etc. Däremot ställs det högre krav på dokumentation.

Kan en disputation räknas in i ST?

Disputation innebär att 6 mån av ST kan räknas av. Kurs i forkningsmetodik kan krävas under tiden för ST om sådan under arbetet med avhandling företagits före påbörjad ST. (Bara kurser under ST räknas Sic!)

 


access_time 2019-11-21 21:50:55