Tips för vetenskapligtarbete

Vilka krav finns för det vetenskapliga arbetet?

Socialstyrelsen har inga definierade krav på omfattning av det vetenskapliga arbetet. Det som krävs är att arbetet följer vetenskapliga principer: frågeställning, metod, resultat, diskussion och slutsats.

Socialstyrelsens intyg om utfört skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer undertecknas av aktuell handledare för det vetenskapliga arbetet.

5-10 veckors forskning/vetenskapligt arbete rekommenderas med redovisning i uppsatsformat 5-10 maskinskrivna A4 och/eller som Poster där vederbörande ST-läk står som första-författare. Det ska kunna intygas av handledaren att ST-läkaren är den som skrivit arbetet. Exempel på nekade arbeten: ex Litteraturgenomgång (utan vetenskapligt upplägg), PM-skrift. Handledaren för det vetenskapliga arbetet behöver ej vara disputerad.

Hur definieras ett förbättringsarbete? Räcker det att skriva ett PM?

Nej det räcker inte med att skriva ett PM. Det krävs att ST-läkaren är ansvarig och drivande för förbättringsarbetet. För utförligare info vg se Utbildningsguiden. 

Utdrag ur Utbildningsguiden från BLF 2009, reviderad 2014: 

Vetenskapligt arbete 

”Under delmål 19 i målbeskrivningen (kap 3) beskrivs att ST‐läkaren ska ha förmåga till ett medicinskt vetenskapligt syn‐ och förhållningssätt och dokumentera detta genom ett skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer. Det ges här en frihet att kunna välja ämnesområde såväl inom pediatriken som inom kvalitets‐ och förbättringsarbete. Arbetet kan antingen publiceras i vetenskaplig tidskrift eller presenteras som föredrag eller poster vid ett nationellt alternativt internationellt möte. Arbetets omfång bör motsvara minst 3 månaders heltidsarbete. Litteraturstudie som är evidensbaserad och leder till publikation i Läkartidningen eller annan vetenskaplig tidskrift uppfyller kraven. Arbetet skall antingen handledas av en disputerad handledare eller om handledaren ej är disputerad genomföras i samråd med en disputerad person. Genomfört arbete kan vid behov bedömas av en extern vetenskaplig granskare utsedd av BLF (se bilaga 3). 

Socialstyrelsens intyg om utfört skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer undertecknas av aktuell handledare för det vetenskapliga arbetet. Arbetet bifogas ansökan om specialistkompetens. Utbildningsbehovet för att uppnå kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete motsvarande målbeskrivningen får bestämmas på individuell basis beroende på vad ST‐ läkaren tidigare lärt sig, i sin grundutbildning eller på annat sätt. Kurs är därför inte obligatorisk lärandemetod i detta delområde, utan kompletterande teoretisk utbildning får individualiseras. 

Kvalitetsarbete Under delmål 20 framkommer att samtliga ST‐läkare ska lära sig metoder för förbättringsarbete och under hela utbildningstiden arbeta med frågor rörande patientsäkerhet och kvalitetsarbete. ST‐läkaren ska delta i ett förbättrings‐ och kvalitetsarbete, gärna i samverkan med övriga personalgrupper. Socialstyrelsens intyg om genomfört deltagande i kvalitets och utvecklingsarbete undertecknas av aktuell handledare/projektledare för kvalitets‐ och utvecklingsarbetet. Både genomförandet av ett vetenskapligt arbete och deltagandet i ett kv

Både genomförandet av ett vetenskapligt arbete och deltagandet i ett kvalitetsarbete är betydelsefulla och obligatoriska moment under ST. Vi har i denna utbildningsguide valt att i text mer utförlig beskriva kvalitetsarbete samt ge exempel på metoder inom förbättringskunskap (se bilaga 4). Detta som en introduktion till området kvalitetsarbete. 

För mer information klicka här!


access_time 2019-07-06 19:04:56