Info om vetenskapligt arbete

Publicerad
2018-06-24 17:21:57
Uppdaterad
2018-06-24 17:22:41
Skribent
Antonios Loizos

BLU har fått frågor från flera ST-kollegor angående vilka regler som gäller för det vetenskapliga arbetet man ska göra under sin ST. Vår webmaster har varit i kontakt med Socialstyrelsen och frågat vad som gäller och fått ett svar som finns att läsa nedan. Vi rekommenderar alla som undrar om vilka krav som gäller att läsa deras svar!

 

““ Ämne: Intyg om skriftligt individuellt arbete

Tack för din fråga till Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen kan inte ge några förhandsbesked utan prövar en ansökan först när den inkommer till myndigheten. Socialstyrelsen har inte heller någon detaljerad reglering när det gäller innehållet av ST-tjänstgöring utan vi skapar allmänna ramar i form av målbeskrivningar för respektive specialitet inom vilka specialiseringstjänstgöringen får läggas upp.
Läkarorganisationernas specialitetsföreningar och sektioner har utformat särskilda rekommendationer för sina specialiteter. Rekommendationerna rör bland annat hur specialiseringstjänstgöringen kan läggas upp. Där kan det finnas rekommendationer om arbetets omfattning.

En ansökan om specialistbeviskompetens görs antingen enligt SOSFS 2015:8 eller SOSFS 2008:17, på de SOSFS-intyg som tillhör den författningen. Om det i målbeskrivningen krävs Socialstyrelsens intyg om vetenskapligt arbete för detta delmål så ska lärandemomentet genomföras och intyg för detta ska bifogas ansökan.

Socialstyrelsen har inte några specifika krav på ämnet för arbetet och ställer heller inga krav på omfattningen av arbetet. Det skriftliga individuella arbetet bör ha en grundläggande vetenskaplig form men utöver detta är det i första hand upp till handledare och verksamhetschef att avgöra vad som krävs för att uppnå aktuellt delmål. Det finns inget krav på att man ska skicka in det skriftliga arbetet eller delar av det tillsammans med ansökan. Däremot kan medicinskt sakkunnig alternativt extern bedömare vilja ta del av materialet och i dessa fall kommer du meddelas detta av den utredare som är ansvarig för ditt ärende. Det är inget som hindrar att du bifogar ett abstract eller en sammanfattning till ansökan.

Det är handledaren för det skriftliga arbetet som fyller i och skriver under Socialstyrelsens intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav för självständigt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer. Handledaren ska inneha specialistkompetens inom det område som arbetet avser samt ha genomgått handledarutbildning. Observera att föreskriften inte ställer krav på att handledaren för det skriftliga arbetet måste ha någon särskild vetenskaplig examen.

Man kan redovisa arbeten som man har skrivit före sin ST om nuvarande verksamhetschef och handledare godkänner arbetet. Det är i första hand deras ansvar att bedöma att man uppnår målet. Om verksamhetschefen och handledaren anser att det vetenskapliga arbetet uppfyller delmålet  i målbeskrivningen går det att tillgodoräkna sig det. Huvudhandledaren ska då fylla i och signerar Socialstyrelsens intyg om skriftligt individuellt arbete.

Följande gäller om vetenskapligt skriftligt arbete enligt SOSFS 2008:17:
Den specialistkompetenta läkaren ska ha förmåga till ett medicinskt vetenskapligt syn- och förhållningssätt, kunskap om forskningsmetodik,inklusive epidemiologiska grundbegrepp, samt om metoder för evidensbaserad medicin och granskning av vetenskaplig information.
De krav som ställs enligt målbeskrivningen är att det ska vara ett skriftligt individuellt arbete utfört enligt vetenskapliga principer och att det ska leda till måluppfyllelse i form av ”förmåga till ett vetenskapligt syn- och förhållningssätt”.

Frågor och svar om läkarnas ST enligt SOSFS 2008:17 – skriftligt individuellt arbete

 Enligt SOSFS 2015:8 gäller följande:
Självständigt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer – arbete som genomförs i vilket ST-läkaren självständigt behandlar vetenskapliga principer en medicinskt vetenskaplig frågeställning.””

Med vänliga hälsningar
Upplysningstjänsten

Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Telefon: 075-247 30 00
www.socialstyrelsen.se 

 

forum Kommentarer

Kommentera