Vetenskapligt arbete - tips

Information om det vetenskapliga skriftliga arbetet och kvalitetsarbetet under ST pediatrik

Här nedan har jag försökt sammanställa information gällande riktlinjer för det vetenskapliga skriftliga arbetet och kvalitets- och förbättringsarbetet för ST läkare i pediatrik i Sverige.

 

Information från Socialstyrelsens hemsida 150419 gällande frågor kring skriftliga vetenskapliga arbetet:

http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/lakarnasstskriftligtindividuel#anchor_0

”Hur omfattande ska mitt individuella skriftliga arbete vara för att det ska godkännas? Vem reglerar det?

Socialstyrelsen har inte reglerat det skriftliga individuella arbetet. Däremot har specialitetsföreningarna tagit fram eller ska ta fram egna rekommendationer om hur föreskrifterna bör tillämpas inom den egna specialiteten. Där kan det finnas rekommendationer om arbetets omfattning.

Enligt målbeskrivningen ska det skriftliga individuella arbetet vara utfört enligt vetenskapliga principer och uppfylla målet genom ”förmåga till ett vetenskapligt syn- och förhållningssätt”.

Socialstyrelsen har inte heller några specifika krav på arbetets ämne eller omfattning. Det bör ha en grundläggande vetenskaplig form men i övrigt är det i första hand upp till din handledare och verksamhetschef att avgöra vad som krävs för att du ska uppnå det aktuella delmålet. Du kan också redovisa ett arbete som du skrivit före din ST – om din verksamhetschef och handledare godkänner det.

Handledaren för det vetenskapliga arbetet fyller i och signerar Socialstyrelsens intyg. Handledaren ska ha specialistkompetens inom det område som arbetet avser, och ha genomgått handledarutbildning. Däremot ställer föreskriften inga krav på att handledaren måste ha någon särskild vetenskaplig examen. Du kan läsa mer om vad man bör tänka på när man fyller i intyg om skriftligt individuellt arbete på sidan Läkare.

Jag har tidigare skrivit ett vetenskapligt arbete tillsammans med en annan kollega. Kan jag tillgodoräkna mig det som ett skriftligt individuellt arbete?

Det är i första hand upp till din huvudhandledare att avgöra vad som krävs för att uppfylla det aktuella delmålet. Om huvudhandledaren anser att du kan tillgodoräkna dig det så är det viktigt att det framgår på intyget vilken arbetsinsats som du har utfört.

Får jag tillgodoräkna mig ett skriftligt individuellt arbete även om jag utfört arbetet före min ST?

Du kan redovisa arbeten som du har skrivit före din ST om verksamhetschefen och handledaren godkänner arbetet. Det är i första hand deras ansvar att bedöma att du uppnår målet.

Kan jag göra mitt skriftliga individuella arbete inom ett inte rent medicinskt ämne, exempelvis ett verksamhetsutvecklingsprojekt?

Ja, under förutsättning att det uppfyller delmålet att ha ”förmåga till ett medicinskt vetenskapligt syn- och förhållningssätt”. Socialstyrelsen har inte några specifika krav på ämnet för arbetet. Kravet på lärandemetoden är ”ett skriftligt individuellt arbete under handledning enligt vetenskapliga principer”.

 

  • Utdrag från BLFs Utbildningsguide 2009, reviderat 2014:

 

Om det vetenskapliga arbetet:

 

”Under delmål 19 i målbeskrivningen (kap 3) beskrivs att ST‐läkaren ska ha förmåga till ett medicinskt vetenskapligt syn‐ och förhållningssätt och dokumentera detta genom ett skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer. Det ges här en frihet att kunna välja ämnesområde såväl inom pediatriken som inom kvalitets‐ och förbättringsarbete. Arbetet kan antingen publiceras i vetenskaplig tidskrift eller presenteras som föredrag eller poster vid ett nationellt alternativt internationellt möte. Arbetets omfång bör motsvara minst 3 månaders heltidsarbete. Litteraturstudie som är evidensbaserad och leder till publikation i Läkartidningen eller annan vetenskaplig tidskrift uppfyller kraven. Arbetet skall antingen handledas av en disputerad handledare eller om handledaren ej är disputerad genomföras i samråd med en disputerad person. Genomfört arbete kan vid behov bedömas av en extern vetenskaplig granskare utsedd av BLF (se bilaga 3).

 

Socialstyrelsens intyg om utfört skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer undertecknas av aktuell handledare för det vetenskapliga arbetet. Arbetet bifogas ansökan om specialistkompetens. Utbildningsbehovet för att uppnå kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete motsvarande målbeskrivningen får bestämmas på individuell basis beroende på vad ST‐ läkaren tidigare lärt sig, i sin grundutbildning eller på annat sätt. Kurs är därför inte obligatorisk lärandemetod i detta delområde, utan kompletterande teoretisk utbildning får individualiseras.

 

Kvalitetsarbete Under delmål 20 framkommer att samtliga ST‐läkare ska lära sig metoder för förbättringsarbete och under hela utbildningstiden arbeta med frågor rörande patientsäkerhet och kvalitetsarbete. ST‐läkaren ska delta i ett förbättrings‐ och kvalitetsarbete, gärna i samverkan med övriga personalgrupper. Socialstyrelsens intyg om genomfört deltagande i kvalitets och utvecklingsarbete undertecknas av aktuell handledare/projektledare för kvalitets‐ och utvecklingsarbetet. Både genomförandet av ett vetenskapligt arbete och deltagandet i ett kv

Både genomförandet av ett vetenskapligt arbete och deltagandet i ett kvalitetsarbete är betydelsefulla och obligatoriska moment under ST. Vi har i denna utbildningsguide valt att i text mer utförlig beskriva kvalitetsarbete samt ge exempel på metoder inom förbättringskunskap (se bilaga 4). Detta som en introduktion till området kvalitetsarbete. ”

 

Utdrag från vår frågestund med John Rylander, medicinsk handläggare på Socialstyrelsen 2013:

”Vilka krav finns för det vetenskapliga arbetet?

Socialstyrelsen har inga definierade krav på omfattning av det vetenskapliga arbetet. Det som krävs är att arbetet följer vetenskapliga principer: frågeställning, metod, resultat, diskussion och slutsats.

Socialstyrelsens intyg om utfört skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer undertecknas av aktuell handledare för det vetenskapliga arbetet.

5-10 veckors forskning/vetenskapligt arbete rekommenderas med redovisning i uppsatsformat 5-10 maskinskrivna A4 och/eller som Poster där vederbörande ST-läk står som första-författare. Det ska kunna intygas av handledaren att ST-läkaren är den som skrivit arbetet. Exempel på nekade arbeten: ex Litteraturgenomgång (utan vetenskapligt upplägg), PM-skrift. Handledaren för det vetenskapliga arbetet behöver ej vara disputerad.

 

Hur definieras ett förbättringsarbete? Räcker det att skriva ett PM?

Nej det räcker inte med att skriva ett PM. Det krävs att ST-läkaren är ansvarig och drivande för förbättringsarbetet. För utförligare info vg se Utbildningsguiden. ”


access_time 2015-12-12 15:32:31