Kompetenstrappa

Kompetenstrappa för läkarens livslånga lärande

Kompetenstrappan är inspirerad av EU:s referensram för livslångt lärande och Aristoteles kunskapsmodell. Den är nära besläktad med kunskapsmodellen som de flesta universitet i väst (och socialstyrelsen) använder: Bolognaprocessens kunskaper, färdigheter, värderingsförmåga och förhållningssätt. EU fann ett behov av att kunna namnge och validera kompetens som för alla de inom unionen som tillägnar sig kompetens utan att gå en formell utbildning. Därför tog man fram en referensram för livslångt lärande där man försökte plocka bort kraven på utbildningslängd/tjänstgöringsår och istället fokuserade på reell kompetens. Jag tyckte mig se att detsamma gäller för läkaryrket – mycket av det vi anser vara läkarkompetens får vi genom successivt ökat ansvar och självständighet och inte genom intygsgenerande kurser.  Därför skrev jag en referensram anpassad för en läkare.

I samband med specialistläkarkollegium har vi haft god nytta av kompetenstrappan. Alla specialistläkare har då var för sig fått ringa in vilken nivå på kunskaper, färdigheter, och kompetens som man bedömer att adepten ligger på. Oftast blir det en rak linje. Men om en ST-läkare ligger på nivå 5 i kunskaper, nivå 6 i färdigheter, och nivå 4 i samlad kompetens, då blir ”betyget” nivå 4. Därefter har vi visat varandra och diskuterat våra bedömningar, som ofta har varit tämligen samstämmiga. Sedan har handledaren vid ett separat möte återfört resultatet till ST-läkaren och har då haft god hjälp av de definierade nivåerna när det ska förklaras för ST-läkaren vad hen behöver utveckla.

Antalet tjänstgöringsår är i sig enligt modellen ointressant. Det är den faktiska kompetensen som ska anges. Det har dock visat sig vara svårt att intuitivt förstå modellen utan vägledande exempel, därför har vi skrivit dit en förväntat progress utifrån antal tjänstgöringsår (men ej knutet till antalet år som ST.) Har man vikarierat innan ST bör det rimligen avspegla sig i en högre nivå).

Varje nivå bygger på föregående nivå. Men vissa krav, t.ex. ”klarar att gå nattjour” kanske inte är relevant vid de högre nivåerna. T.ex. pga. ålder eller sjukdom.

Här finns kompetenstrappa för läkarens livslånga lärande!

 

© John Terlinder, Barnläkare, ST-studierektor, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

 


access_time 2017-12-26 17:26:42